Με το παρόν e – mail θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα, 19/12/2018, ξεκίνησε η δεύτερη (Β΄) φάση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α΄ 169), η οποία αφορά στην πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων πολιτών ως δικαιούχων του έργου και στην ένταξή τους σε αυτό.

Κατόπιν των ανωτέρω, από σήμερα, 19/12/2018 και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (μέχρι και την 19η/03/2019), οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Α΄ και του Β΄ Μέρους του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ Α΄ 169) μπορούν να υποβάλλουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομικά, μέσω fax ή μέσω e – mail), στον Δήμο, στον οποίο ανήκει η ΠΕΤΚ της μόνιμης κατοικίας τους ή στα ΚΕΠ που λειτουργούν σε αυτήν, τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (Β΄ 5022), προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου και να ενταχθούν σε αυτό (βλ. άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022).

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι ηCOSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών “COSMOTE TV PACK”) και η DIGEA  (με το πακέτο υπηρεσιών “DIGEA PACK”) και οι υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους παρουσιάζονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο PDF με τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage» Διαβάστε εδώ το PDF...

Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων, το προσωπικό των Δήμων/ΚΕΠ, πραγματοποιεί τον έλεγχο του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (Β΄ 5022) και εφόσον διαπιστώσει την ιδιότητα του αιτούντος ως μόνιμου κατοίκου συγκεκριμένης ΠΕΤΚ, καταχωρεί την αίτηση του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΤΤ που λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου (βλ. άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022).

Αναφορικά με την πρόσβαση των Δήμων και των ΚΕΠ στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΤΤ αναφέρουμε ότι:

Σήμερα, 19/12/2018, δημιουργήθηκαν οι λογαριασμοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΤΤ για όλους τους Δήμους και τα ΚΕΠ που συμμετέχουν στο έργο.

Η δημιουργία των λογαριασμών πρόσβασης πραγματοποιήθηκε μέσω της αποστολής στο επίσημο e-mail κάθε Δήμου και ΚΕΠ ειδικού e–mail το οποίο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 •  Εστάλη την 19η/12/2018 και ώρα 8:10.
 •  Αποστολέας ήταν o χρήστης dev (dev@candi.gr).
 •  Το θέμα ήταν «Δημιουργία Λογαριασμού»
 • Εστάλη στα e-mail των Δήμων και των ΚΕΠ, όπως αυτά αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του εκάστοτε Δήμου και στην ιστοσελίδα www.kep.gov.gr. Για τη διευκόλυνσή σας, στο παρόν e-mail επισυνάπτεται το αρχείο excel με όλες τις διευθύνσεις των επίσημων e-mail των Δήμων και των ΚΕΠ, βάσει των οποίων δημιουργήθηκαν οι ως άνω λογαριασμοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΤΤ (βλ. αρχείο excel με τίτλο “Αρχείο E-mail για τη δημιουργία λογαριασμών πρόσβασης των Δήμων & των ΚΕΠ_Total Tv Coverage”).

 

 • Αφού εντοπίσετε στα εισερχόμενα e-mail σας το ως άνω e-mail (επισημαίνεται ότι το ως άνω email μπορεί να έχει αποθηκευτεί αυτόματα στα «junk» ή «spam» email σας) πρέπει να το ανοίξετε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.
 • Στο πεδίο «e-mail» που θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε πρέπει να αναγράψετε υποχρεωτικά το e-mail βάσει του οποίου δημιουργήθηκε ο λογαριασμός πρόσβασης σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή (π.χ. εάν το e-mail στο οποίο λάβατε το μήνυμα του χρήστη dev είναι το dimosathineon@gmail.com στο πεδίο e-mail που θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε θα αναγράψετε το e-mail:dimosathineon@gmail.com).
 • Στο πεδίο «κωδικός» που θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε πρέπει να αναγράψετε τον κωδικό πρόσβασης της επιθυμίας σας, ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να αποτελείται:
  • μόνο από λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. a, b, c, d κ.α.)
  • τουλάχιστον από έξι (6) χαρακτήρες
  • τουλάχιστον ένα (1) κεφαλαίο γράμμα
  • τουλάχιστον έναν (1) αριθμό
  • τουλάχιστον ένα (1) σύμβολο (π.χ. !, @, #, $, % κ.α.).
 • Παράδειγμα κωδικού που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι o κωδικός: «Dimosathineon1!»
 • Στο πεδίο «επαλήθευση κωδικού» πρέπει να αναγράψετε υποχρεωτικά τον ίδιο κωδικό που συμπληρώσατε στο πεδίο «κωδικός».
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΤΤ μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτή, εισάγοντας το e-mail σας και τον κωδικό πρόσβασης σας. Επισημαίνεται ότι η σύνδεσή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω του ιστοχώρου: https://totaltvcoverage.gr/Account/Login?ReturnUrl=%2F
 •  Όσοι Δήμοι/ΚΕΠ επιθυμούν τη δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης για επιπλέον χρήστες/υπαλλήλους τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΤΤ μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα τους στο e-mail: tvkalipsi@mindigital.gr, στο οποίο να αναφέρουν ταe-mail των χρηστών/υπαλλήλων τους που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό.
 •  Για τυχόν διευκρινίσεις/προβλήματα αναφορικά με την δημιουργία του λογαριασμού πρόσβασης σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΤΤ ή τη σύνδεσή σας σε αυτή μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα σας στο e-mail: tvkalipsi@mindigital.gr, αναφέροντας τον Δήμο/ΚΕΠ στο οποίο ανήκετε και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (e-mail & τηλ).
 • Όσον αφορά στη λειτουργία της ως άνω ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΓΓΤΤ, σας επισυνάπτουμε απόσπασμα του εγχειριδίου χρήσης (βλ. επισυναπτόμενο αρχείο PDF  με τίτλο: «Εγχειρίδιο Χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος για το έργο Total TvCoverage») Διαβάστε εδώ το PDF... , στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας της και οι δυνατότητές της.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με Εκτίμηση,
Η Ομάδα Υλοποίησης του Έργου