ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών

Σας ενημερώνουμε ότι στον ΟΑΕΔ είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων ένα Πρόγραμμα Απασχόλησης που αφορά 8.500 Μακροχρόνια Ανέργους ηλικίας 55-67 ετών, το οποίο απευθύνεται σε ΝΠΔΔ, Δημόσιες Επιχειρήσεις, καθώς και Επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.
Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι, ως προελέχθη, άτομα ηλικίας 55 έως 67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, με πλήρη απασχόληση.
Oι Φορείς επιχορηγούνται από το πρόγραμμα για τις προσλήψεις που θα κάνουν, η δε διάρκεια της επιχορήγησης που δίδει το πρόγραμμα ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12), ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο δικαιούχος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του αρχικού 12μηνου απασχόλησης. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75%του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.
Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, την αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού http://www.oaed.gr/. Στην ηλεκτρονική αίτηση εμπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, στην οποία οι Φορείς προσδιορίζουν την ειδικότητα των ανέργων που επιθυμούν να προσλάβουν, στα πλαίσια του προγράμματος. Ο Ο.Α.Ε.Δ. προβαίνει στην αξιολόγηση της ηλεκτρονικής αίτησης, αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα. Οι εργασιακοί σύμβουλοι του Ο.Α.Ε.Δ. υποδεικνύουν τους μακροχρόνια ανέργους σύμφωνα με την εντολή κενής θέσης εργασίας, τα απαιτούμενα προσόντα της αιτούμενης θέσης, με σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθμού των μηνών μακροχρόνιας ανεργίας. Ο δικαιούχος επιλέγει τους ωφελούμενους και προβαίνει σε πρόσληψη του μακροχρόνια ανέργου.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία γενικότερα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) – Προγράμματα ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων – Προγράμματα απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων 55 – 67 ετών.
Καλούμε όσους ανέργους θεωρούν ότι έχουν τις προϋποθέσεις του προαναφερομένου προγράμματος(ηλικία και χρονικό διάστημα ανεργίας) και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να επικοινωνήσουν στο Δήμο στο τηλ.:2285360-229 με τον κ. Πορτοκάλη Δημ. και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, λόγω του ότι ο Δήμος Αμοργού επιθυμεί ως Φορέας Δημοσίου να συμμετάσχει στο εν λόγω πρόγραμμα.