ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:Νότιο ΑιγαίοΚΩΔ.17
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχήςΚΩΔ.5
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρωνΚΩΔ. 

06

 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

 

ΚΩΔ.

 

 

 

6b

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων και ικανοποίηση αναγκών για πόσιμο νερό στα μικρά νησιά της Περιφέρειας 

ΚΩΔ.

 

6.β.2

 

ΔΡΑΣΗ:

Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας 

ΚΩΔ.

 

6.β.2.1.2

 

 

 

 

 

 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής).

Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των

συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών).

 

 

 

 

 

ΚΩΔ.

 

 

 

 

 

020, 021

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας 

 

ΚΩΔ.

 

 

ΝΑΙΓ85/3567

Έκδοση 1/0

 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

 

 

597/26.02.2019

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

3.600.000,00 €    

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 

Α/Α

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 

1

Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού 

5045903

 

Δήμος Αμοργού

 

400.000,00

 

400.000,00

 

400.000,00

 

22,0

 

 

Βάσει της διαθέσιμης Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης και του Προσωρινού Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, οι προτάσεις που προτείνονται προς ένταξη στο ΕΠ είναι η πρόταση με α.α 1.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA KAMVYSI
Ημερομηνία: 2019.08.09 12:37:04 EEST
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο
Τόπος: Ερμούπολη Σύρου

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ