Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνη απασχόληση)
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 41 του Ν.4325/2015.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 20 του Ν.2738/1999.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009.
5. Την υπ΄ αριθμ. 53/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού που επικυρώθηκε με την με αρ.27707/11-5-2018 (ΑΔΑ:Ψ04ΨΟΡ1Ι-5ΡΚ) εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου.
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Αμοργού.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά τριών ατόμων (3) για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Αμοργού και συγκεκριμένα για τη λειτουργία του Κάμπινγκ Καταπόλων, με την εξής ειδικότητα:

1. ΥΕ Εργατών καθαριότητας 2 άτομα
Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997).
2 μήνες

2. ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1 άτομο
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2 μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση τους να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι: α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007 και β) δεν έχουν εργαστεί τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες σε φορείς του Δημόσιου φορέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/1994.
Δ) Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας (Μόνο για την ειδικότητα ΔΕ Υπαλλήλων).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αιτήσεις μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αμοργού και συγκεκριμένα στον κο Πορτοκάλη Δημήτριο (τηλ. 2285360-229 ), μέσα σε προθεσμία έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου μας και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 4/06/2018 έως και 11/06/2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ