ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ:
1.κ. Φωστιέρη Νικόλαο, Δήμαρχο Αμοργού 2) Χάλαρη Παναγιώτα, Δημοτική Σύμβουλο 3) Γρίσπο Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4) Ρούσσο Νικήτα, Δημοτικό Σύμβουλο 5) Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλο 6) κ. Σιδηρόπουλο Χαράλαμπο, Προϊστάμενο της λιμενικής αρχής Αμοργού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών.

Την 31η Μαϊου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 9η Τακτική Συνεδρίαση 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπανών πολυετούς υποχρέωσης – Διάθεση πίστωσης.  

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση μελέτης ΄΄Παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ – ΑΥΑΛΕ και υποστηρικτικές εργασίες λιμενικής εγκατάστασης λιμένα Καταπόλων – Διάθεση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 30: Έγκριση μελέτης ΄΄Παροχή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων περιοχών αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ Αμοργού.

ΘΕΜΑ 40: Αίτημα κας Θεολογίτου Ζωής για χορήγηση άδειας για τοποθέτηση μη μόνιμης καλαμωτής περίφραξης στον κοινόχρηστο χώρο του καταστήματός της στα Κατάπολα Αμοργού.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Α/Α
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ