ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2020  ΓΙΑ TAKTIKH ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ

ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού
1) Γρίσπο Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο 2) Παναγάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος Δ.Σ. 3) Σίμο Σταμάτιο, Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος Δ.Σ 4) Ψακή Ιωάννη του Νικήτα, Εκπρόσωπο Αλιευτικού συλλόγου Αμοργού, μέλος Δ.Σ. 5) Θεολογίτη Μιχαήλ του Νικολάου, Δημότη 6) κ. Μπονίδη Ανδρέα, Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Αμοργού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών.

Σας καλώ σε διά Τηλεδιάσκεψη  5η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 29η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και στην με αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1o:  Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΄΄.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Λ.Τ.Α.
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ