ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18/2019 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔHMOΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

 • Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα Δεσποτίδη Καλλιόπη και τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
  • Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρο Γεώργιο, Ψυχογιού Ελευθερία.
  • Γαβαλά Άννα, Παναγάκη Γεώργιο, Συνοδινό Ελευθέριο, Γιαννακοπούλου Ειρήνη.
  • Σπανό Θεόδωρο, Σίμο Σταμάτιο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Ιωάννη.
 2. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο.
 3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων κ. Κωβαίο Αντώνιο.
 4. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο.

 

Την 25η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 18η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1o:  6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Αμοργού Έτους 2019.
 
ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή πρότασης του Δήμου Αμοργού στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, δράση 19.2.4,Υποδράση 19.2.4.5 ΄΄Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, με την διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό – οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)΄΄.   
 
ΘΕΜΑ  3ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: ΄΄ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 600Μ3/ΗΜΕΡΑ΄΄ – Διαλυθείσα Σύμβαση και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στον ανάδοχο.
 
ΘΕΜΑ  4ο: Αυτοδίκαιη προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: ΄΄Αποπεράτωση Σφαγείου Αμοργού΄΄  και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στον ανάδοχο.
 
ΘΕΜΑ 5ο: Παράταση περαίωσης του έργου :΄΄ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 600Μ3/ΗΜΕΡΑ΄΄.
 
ΘΕΜΑ 6ο:  Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου Αμοργού.
 
ΘΕΜΑ  7ο : Έγκριση υποβολής πρότασης (πράξης) για τη δράση με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή ΄΄ Άγιος Παύλος΄΄ της Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού».
 
ΘΕΜΑ  8ο: 1η παράταση του έργου ΄΄ Βελτίωση – κατασκευή δρόμου Θολάρια – ΄Αγ. Ιωάννης Θολαρίων Αμοργού.
 
ΘΕΜΑ  9ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου εκτός οικισμού ΄΄Χώρας΄΄ Τ.Κ. Αμοργού
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής &Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αποχέτευσης στον Άνω Ποταμό».
 
ΘΕΜΑ 11ο: Διακοπή κυκλοφορίας και οριστική διαγραφή απορριματοφόρου οχήματος από το μητρώο οχημάτων του Δήμου Αμοργού λόγω μη χρήσης.
 
ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση αύλειου χώρου των παλαιών σφαγείων Αιγιάλης και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής.
 
ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αμοργού στην Τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Το. Π.Φ.Υ.) Αμοργού.
 
ΘΕΜΑ 14ο: Αίτηση Σίμου Αργυρώς του Δημητρίου για διαγραφή χρέους δικαιώματος ενταφιασμού.
 
ΘΕΜΑ 15ο: Αίτηση Νικολοπούλου Δήμητρας του Νικολάου για διαγραφή χρέους δικαιώματος ενταφιασμού.
 
ΘΕΜΑ  16ο:  Άνοιγμα Ειδικού Λογαριασμού για το έργο΄΄ Βελτίωση – κατασκευή δρόμου Θολάρια – ΄Αγ. Ιωάννης Θολαρίων Αμοργού.
 
 ΘΕΜΑ 17ο:  Αίτηση του κ. Roland Ezquerra για παραχώρηση της αίθουσας  του παλαιού Ειρηνοδικείου στη Λόζα της  Χώρας  Αμοργού για έκθεση φωτογραφίας.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ