ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  10ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΜΟΡΓΟΥ

ΑΡΙΘΜ.:  10/2020

Ημερομηνία πρόσκλησης: 29 – 05 – 2020 με Α.Π.: 2006

Ημερομηνία συνεδρίασης: 01-06-2020 – Ημέρα: Δευτέρα  και  ώρα  11:00.

Η Έκτακτη αυτή συνεδρίαση αυτή πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις με αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. προς λήψη απόφασης σε δύο θέματα που υπήρχαν στην Η.Δ. για τα οποία έπρεπε άμεσα να γνωμοδοτήσει επ΄ αυτών το Δ.Σ., για τους λόγους που θα αναφερθούν παρακάτω.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής: 

ΘΕΜΑ 1Ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 64/2020.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αμοργού στο Διοικητικό Συμβούλιου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α).

Ο λόγος που έπρεπε να συζητηθεί το θέμα αυτό ως κατεπείγον ήταν γιατί έπρεπε άμεσα  να οριστεί  εκπρόσωπος του Δήμου που θα τον αντιπροσωπεύσει στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του υπό σύσταση Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. Ο.Τ.Α. που θα πραγματοποιηθεί την 5η Ιουνίου 2020 στη Ρόδο και θα πρέπει ο Εκπρόσωπος του Δήμου που θα οριστεί από το Δ.Σ. απαραίτητα να προσκομίσει κατά τη Συνέλευση το σχετικό έγγραφο αντιπροσώπευσης.

Περίληψη: Για το εν λόγω θέμα το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα:

 1. Εγκρίνει την Διά περιφοράς Έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου και το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, το  άρθρο 10 παρ.1 της  Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», στο  οποίο  προβλέπεται  η  διά περιφοράς σύγκλισή του, αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις με αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
 2. Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Αμοργού για να συμμετάσχει στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση της υπό σύσταση Εταιρείας «ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», το Δήμαρχο Αμοργού κ. Καραϊσκο Ελευθέριο.
 3. Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 2Ο: (2ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 65/2020.

Αίτημα για παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Camping Καταπόλων για συναντήσεις και συζήτηση σχετικά με τις ανεμογεννήτριες.

Ο λόγος που έπρεπε να συζητηθεί το θέμα αυτό ως κατεπείγον ήταν γιατί έπρεπε να απαντήσει άμεσα το Δ.Σ. σε αίτημα της Ομάδας Ενεργών πολιτών της Αμοργού για παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Camping Καταπόλων για συναντήσεις της και συζήτηση σχετικά με τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες συναντήσεις – όπως αναφέρεται στο έγγραφο της προαναφερόμενης Ομάδας – επιθυμούν να γίνονται τα απογεύματα των Κυριακών του μηνός Ιουνίου.

Περίληψη:  Για το εν λόγω θέμα το Δ.Σ. αποφάσισε:

 1. Ομόφωνα: Εγκρίνει την Διά περιφοράς Έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου και το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», στο  οποίο  προβλέπεται  η  διά περιφοράς σύγκλισή του, αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις με αριθμ. πρωτ.18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
 1. Κατά πλειοψηφία (με επτά αρνητικούς ψήφους όπως αναλύονται παρακάτω σε σύνολο δεκατριών μελών του Δ.Σ.) :
  Την μη παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Camping  Καταπόλων στην Ομάδα Ενεργών Πολιτών Αμοργού για συναντήσεις και συζήτηση σχετικά με τις ανεμογεννήτριες της προαναφερόμενης Ομάδας με τους πολίτες της Αμοργού.Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γρίσπος Κων/νος ψήφισε ΄΄όχι΄΄, διότι – όπως ανέφερε – εκτελούνται στο Camping εργασίες συντήρησης και προετοιμασίας αυτή την περίοδο.

  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δεσποτίδη Καλλιόπη και Παναγάκης Γεώργιος ψήφισαν ΄΄παρών΄΄.

  Η Δημοτική Σύμβουλος Νομικού – Ψακή Δήμητρα ψήφισε ΄΄όχι΄΄, διότι – όπως είπε – εκτελούνται εργασίες συντήρησης στο Camping.

  Η Δημοτική Σύμβουλος Γαβαλά Άννα ψήφισε ΄΄όχι΄΄.

  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σπανός Θεόδωρος και Σίμος Σταμάτης ψήφισαν ΄΄όχι΄΄, διότι  – όπως ανέφεραν –θα πρέπει να ασχοληθεί ο Δήμος με το θέμα των ανεμογεννητριών και εκείνος να αναλαβει την πρωτοβουλία για ενημέρωση των πολιτών και όχι η οποιαδήποτε ομάδα πολιτών.

  Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γρίσπος Σταμάτης ψήφισε ΄΄Ναι΄΄ με την προϋπόθεση – όπως είπε – η παραχώρηση αυτή να γίνει μέχρι που να ανοίξει το Camping και χωρίς να παρεμποδίζονται οι εργασίες που χρειάζονται να γίνονται στο χώρο του.

 1. Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

Συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρος Γεώργιος, Ψυχογυιού Ελευθερία, Γαβαλά Άννα, Παναγάκης Γεώργιος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Συνοδινός Ελευθέριος, Σίμος Σταμάτιος, Σπανός Θεόδωρος.

Μη συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: ———————–

Συμμετέχοντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: ————————

Μη συμμετέχοντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Γαβαλάς Ιωάννης (Αιγιάλης), Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων).

Συμμετέχοντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  —————————

Μη συμμετέχοντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).                                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ…

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ…