ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘ. 01/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 18η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμοργού ο.ε. 2019 (Ν.4412/2016).
  2. Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της μελέτης και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Αμοργού.
  3. Έγκριση σχεδίου Προγρ/κης Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5×5 υπαίθριου Αθλητικού Κέντρου Καταπόλων Αμοργού».
  4. Αίτηση κ. Βεκρή Δημητρίου για χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλών του προς το Δήμο Αμοργού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY