ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 07/2022

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Ειρήνη Γιαννακοπούλου και 6) Ευάγγελο Κωβαίο.

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η οποία θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή (τόσο με φυσική παρουσία όσο και με τηλεδιάσκεψη) βάσει του άρθρ. 4, ΦΕΚ Β’ 1099/11-3-2022 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων
  2. Αποδοχή χρηματοδότησης-συμπληρωματικής κατανομής για τα σχολεία
  3. Αποδοχή χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 – συμπληρωματική κατανομή Μαρτίου
  4. Εξειδίκευση πίστωσης για Κέντρο Υγείας
  5. Εξειδίκευση πίστωσης για σφαγεία
  6. Έγκριση της απόφασης της ΔΗΚΕΑ με θέμα: «Εγκριση προϋπολογισμού ΔΗΚΕΑ για το έτος 2022»
  7. Έγκριση της απόφασης της ΔΗΚΕΑ με θέμα: «Έγκριση ΟΠΔ της ΔΗΚΕΑ για το έτος 2022»
  8. Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής του Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Μετατροπή του παλαιού Σχολαρχείου Αμοργού σε Βιβλιοθήκη»
  9. Άρση αναστολής διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. πρωτ. 6021/24-12-2021 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΤΑΡΙΤΙΣΣΑΣ Τ.Κ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ» με α/α. 151244 στο ΕΣΗΔΗΣ
  10. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ στην περιοχή Αρκεσίνης Αμοργού»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ