ΑΡΙΘ. 02/2019
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων του προϋπολογισμού του έτους 2018.
  2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του δημοτικού προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο του 2018.
  3. Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2019.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. υπουργικής απόφ., αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , Γ. Χουλιαράκη.
  5. Αιτήσεις δημοτών για χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλών τους προς το Δήμο Αμοργού.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY