ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘ. 18/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 9η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού του 2019.
  2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού».
  3. Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης κ καθορισμός όρων διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή συνοδών έργων 2ης μονάδας αφαλάτωσης Αιγιάλης Αμοργού».
  4. Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτρ. Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αιγιάλης Αμοργού» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY