ΑΡΙΘ. 17/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 29η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του δημοτικού προϋπολογισμού του 2019- Β΄ τρίμηνο.
  2. Έγκριση των δαπανών που πληρώθηκαν με την πάγια προκαταβολή έτους 2019.
  3. Ανασύσταση της πάγιας προκαταβολής έτους 2019 και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
  4. Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης κ καθορισμός όρων διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού».
  5. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπλασης Βυζαντινού Οικισμού Χώρας Αμοργού (Αποκατάσταση κτιρίου Θόλου – Διαμόρφωση περιοχής πηγαδιών)» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
  6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης περιοχής Αιγιάλης Αμοργού».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY