ΑΡΙΘ. 16/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 15η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2019.

Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αμοργού, μετά την 1η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2019.

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου ««Μελέτη δρόμου προς Αμμούδι Αρκεσίνης Δ. Αμοργού».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY