ΑΡΙΘ. 14/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 18η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2019.
  2. Έγκριση του πρακτικού Ι της Επιτρ. Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπλασης Βυζαντινού Οικισμού Χώρας Αμοργού (Αποκατάσταση κτιρίου Θόλου – Διαμόρφωση περιοχής πηγαδιών)».
  3. Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης κ καθορισμός όρων διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση-Ανάπλαση πλατείας Όρμου Αιγιάλης Αμοργού».
  4. Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης κ καθορισμός όρων διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αιγιάλης Αμοργού».