ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 08/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 9η του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2019.
  2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου και Λαγκάδας περιοχής Αιγιάλης Αμοργού».
  3. Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της μελέτης και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στην παραλία Όρμου Αιγιάλης Δήμου Αμοργού» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY