ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 22/2020
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα
διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 27 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του δημοτικού προϋπολογισμού για
  το Γ΄ τρίμηνο του 2020.
 2.  Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.
 3. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης του Δήμου
  Αμοργού στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ01, του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».
 4. Κατακύρωση προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση
  βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων.
 5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών
  προσωρινού αναδόχου, λόγω COVID-19, για το έργο «Υπαίθριο Αθλητικό Κέντρο
  Καταπόλων Αμοργού».
 6. Έγκριση 1 ου Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου:
  «Αποκατάσταση δρόμων στις περιοχές «Μπροβάλισμα» και «Παραδείσια»
  Αμοργού».
 7. Έγκριση του Πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου για το έργο «Κατασκευή
  Ε.Ε.Λ. περιοχής Αιγιάλης Αμοργού».
 8. Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε διάφορες περιοχές της Αμοργού».
 9. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών για διάφορες εργασίες ΔΕΔΔΗΕ.
 10. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών της Α΄ φάσης του Προγρ/τος
  «Γαστρονομικές Κοινότητες», που αφορά το νησί της Αμοργού.
 11. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών υποστήριξης και λειτουργίας της
  ιστοσελίδας του Δήμου.
 12. Επιχορήγηση του Αθλητικού Ναυτικού Πολιτιστικού Ομίλου Αμοργού για το έτος
  2020.