ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 20/2020
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Αποδοχή Χρηματοδοτήσεων.
 2. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 72/2020 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα: 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 του Δ.Λ.Τ. Αμοργού.
 3. 7η Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2020.
 4. Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού γραφείου.
 5. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων Γεωργίου Γαβαλά.
 6. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων Γεωργίου Μαύρου.
 7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις περιοχές Μπροβάλισμα και Παραδείσια Δήμου Αμοργού».
 8. Έγκριση του πρακτικού I της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Υπαίθριο Αθλητικό Κέντρο Καταπόλων Αμοργού».
 9. Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Αρκεσίνης στην Τ.Κ. Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού» και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
 10. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας HELESI περί τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος για την εκχώρηση του ανταλλάγματος.
 11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 68/2020 για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.
 12. Διαγραφή χρεών δικαιώματος ενταφιασμού.
 13. Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα υπαλλήλου του Δήμου.
 14. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για αγορά ακινήτου στη Λαγκάδα Αιγιάλης Αμοργού.
 15. Εξέταση αιτήσεων επιχειρηματιών για μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου (άρθρο 65 παρ.3 Ν.4688/20).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY