ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 16/2020
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2020.
  2. Έγκριση υποβολής αιτημάτων ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Αμοργού έτους 2021.
  3. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της Επιτρ. διαγωνισμού για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 10-12 μ3 με σύστημα πλύσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
  4. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της Επιτρ. διαγων. για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
  5. Εξέταση αιτήσεων επιχειρηματιών για μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου (άρθρο 65 παρ.3 Ν.4688/20)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY