ΑΡΙΘ. 07/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 26η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο σχετικά με την υπόθεση κατάσχεσης σε βάρος του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
  2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής του Δήμου Αμοργού για το έτος 2019 και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.
  3. Έγκριση του πρακτικού ελέγχων δικαιολογητικών & ανάδειξης αναδόχου του έργου «Αφαλάτωση Καταπόλων παραγωγής ποσίμου 600m3/ημέρα».
  4. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παροχή γνωμοδοτήσεων επί νομικών θεμάτων του Δήμου και καθορισμός αμοιβής.
  5. Αιτήσεις δημοτών για τμηματική καταβολή οφειλών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY