ΑΡΙΘ. 09/2020

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί διά τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τχ. Α΄) μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την 6η του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Έγκριση του πρακτικού της Επιτρ. Διαγωνισμού περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για εγκατάσταση συστήματος διάθεσης λυμάτων Ποταμού.
  2. Καθορισμός των όρων διαγωνισμού για εκμίσθωση δημ. ακινήτου στη θέση «Λέλης» της Κοινότητας Χώρας Αμοργού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY