ΑΡΙΘ. 07/2020 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 3η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού έτους 2020 στο Δήμο Αμοργού.
  2. Έγκριση του πρακτικού της Επιτρ. Διαγωνισμού περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.
  3. Καθορισμός των όρων διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.000 τ.μ. στην περιοχή αγροκήπιο Καταπόλων για απλή γεωργική χρήση.
  4. Καθορισμός των όρων διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου στον Αγ. Παύλο και στον Όρμο Αιγιάλης για χρήση ως χώρων στάθμευσης.
  5. Εξέταση αίτησης Βλαβιανού Γεωργίου για απαλλαγή τελών επανασύνδεσης υδρομετρητή.
  6. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί αγωγών κατά του Δήμου Αμοργού.
  7. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου και κατάθεση προτάσεων επί αγωγών κατά του Δήμου Αμοργού.
  8. Εξέταση αίτησης ιατρού κας. Κιοσσέ Αναστασίας για χορήγηση επιδόματος στέγασης, σύμφωνα με το αρθρ. 32 του Ν. 4483/2017.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY