ΑΡΙΘ. 05/2020
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 19η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

  1. 1η Αναμόρφωση του δημοτ. προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
  2. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δημ. Λιμενικού Ταμείου οικ. έτους 2020.
  3. Έγκριση του πρακτικού της Επιτρ. Διαγωνισμού περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY