ΑΡΙΘ. 04/2020

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αμοργού.
  2. Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αμοργού οικ. έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY