ΑΡΙΘ. 02/2020

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 28η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμοργού ο.ε. 2020 (Ν.4412/2016).
  2. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020, βάσει του Ν. 4412/2016.
  3. Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων του προϋπολογισμού του έτους 2019.
  4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του δημοτικού προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο του 2019.
  5. Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2020.
  6. Σύσταση πάγιας προκαταβολής του Δήμου Αμοργού για το έτος 2020 και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.
  7. Καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων και κτιρίων.
  8. Καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση συστήματος διάθεσης λυμάτων Ποταμού Αιγιάλης.
  9. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της Επιτρ. Διαγωνισμού (ελέγχου δικαιολογητικών) για ανάδειξη οριστικού αναδόχου κατασκευής του έργου «Μελέτη δρόμου προς Αμμούδι Αρκεσίνης Δ. Αμοργού».
  10. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της Επιτρ. Διαγωνισμού (ελέγχου δικαιολογητικών) για ανάδειξη οριστικού αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 600 m3/d πόσιμου νερού στην Αιγιάλη Αμοργού».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY