ΑΡΙΘ. 31/2019 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Έγκριση του πρακτικού της Επιτρ. Διαγωνισμού περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αύλειου χώρου πλησίον κτιρίου παλαιού σφαγείου στον Όρμο Αιγιάλης Αμοργού.
  2. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης επί του Κανονισμού Καθαριότητας του Δ. Αμοργού.
  3. Εισήγηση του σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
  4. Αίτηση Λουδάρου Νικολάου για διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης του τέως μισθωτή του, Μουχτή Γεωργίου.
  5. Αποδοχή δωρεάς.
  6. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της Επιτρ. Διαγωνισμού (ελέγχου δικαιολογητικών) για ανάδειξη οριστικού αναδόχου κατασκευής του έργου «Μελέτη δρόμου προς Αμμούδι Αρκεσίνης Δ. Αμοργού».
  7. Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 36/2018 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή τηλεφωνικών τελών (λογαριασμοί Ο.Τ.Ε.) του Δήμου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY