ΑΡΙΘ. 28/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ   

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του δημοτ. προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2019.
 2. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αμοργού & των Ν.Π.Δ.Δ.» έτους 2020 – (Ο.Π.Δ.-Πίνακας Στοχοθεσίας).
 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 81/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα: «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού έτους 2019».
 4. Έγκριση υποβολής αιτημάτων ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δήμου Αμοργού έτους 2020.
 5. Τροποποίηση Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Αμοργού.
 6. Ανακαθορισμός ή μη τελών φωτισμού-καθαριότητας του Δήμου για το έτος 2020.
 7. Ανακαθορισμός ή μη τελών ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου για το έτος 2020.
 8. Ανακαθορισμός ή μη τελών και εισφορών του Δήμου για το έτος 2020.
 9. Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτρ. Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 600m3/d πόσιμου νερού στην Αιγιάλη Αμοργού» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 10. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της Επιτρ. Διαγωνισμού (ελέγχου δικαιολογητικών) για ανάδειξη οριστικού αναδόχου κατασκευής του έργου ««Κατασκευή συνοδών έργων 2ης μονάδας αφαλάτωσης Αιγιάλης Αμοργού».
 11. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της Επιτρ. Διαγωνισμού (ελέγχου δικαιολογητικών) για ανάδειξη οριστικού αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού.»
 12. Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της μελέτης και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Αιγιάλης Αμοργού».
 13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση αύλειου χώρου στα παλιά σφαγεία Αιγιάλης για σταβλισμό ζώων.
 14. Έγκριση δαπανών της γενόμενης εκτός έδρας μετακίνησης δημ. υπαλλήλου για συμμετοχή σε σεμινάρια.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY