ΑΡΙΘ. 05/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 13η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Έγκριση Απολογισμού του Δήμου του έτους 2019.
  2. Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της μελέτης και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης: «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών».
  3. Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της μελέτης και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου και Λαγκάδας περιοχής Αιγιάλης Αμοργού».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY