ΑΡΙΘ. 25/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 71/2019 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα: «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Αμοργού έτους 2019».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
<ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY