ΑΡΙΘ. 24/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 15η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Αμοργού και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
  2. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση δικαστικών αποφάσεων και καθορισμός αμοιβής του.
  3. Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στην περιοχή Αγ. Παύλος Αιγιάλης Αμοργού για κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης 1.000 κ.μ. νερού.
  4. Εξειδίκευση πίστωσης για χρηματοδότηση του Αθλητικού Ναυτικού Πολιτιστικού Ομίλου Αμοργού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY