ΑΡΙΘ. 23/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 4η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Αποδοχή δωρεάς πλωτήρων για την πρόληψη πνιγμών.
  2. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη εξωδίκου, ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοσή του και καθορισμός αμοιβών.
  3. Έγκριση του πρακτικού της Επιτρ. Διαγων. για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού.»
  4. Έγκριση της μελέτης κ καθορισμός όρων για «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 600 m3/d πόσιμου νερού στην Αιγιάλη Αμοργού».
  5. Έγκριση του πρακτικού της Επιτρ. Διαγων. για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Μελέτη δρόμου προς Αμμούδι Αρκεσίνης Δ. Αμοργού.»

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY