ΑΡΙΘ. 22/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδου Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 4η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση προσχεδίου του προϋπολογισμού Δήμου Αμοργού οικονομικού έτους 2020.
  2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες του Δήμου Αμοργού.
  3. Αποδοχή δωρεάς πλωτήρων για την πρόληψη πνιγμών.
  4. Αίτηση δημότη για χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τον Δήμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY