ΑΡΙΘ. 21/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδου Καλλιόπη 4) Νομικού-Ψακή Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτρ. Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  2. Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτρ. Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή συνοδών έργων 2ης μονάδας αφαλάτωσης Αιγιάλης Αμοργού» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  3. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών) της Επιτρ. Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αιγιάλης Αμοργού» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού».
  5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την υπόθεση κατάσχεσης σε βάρος του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY