ΑΡΙΘ. 01/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Αντιδημάρχους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδου Καλλιόπη

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 9η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής σε σώμα.
  2. Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY