ΑΡΙΘ. 03/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Αντιδημάρχους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδου Καλλιόπη

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Ενημέρωση για τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων Αμοργού.
  2. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Προγρ/τος του Δήμου.
  3. Ενημέρωση για την λειτουργία των νομικών προσώπων του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY