ΑΡΙΘ. 02/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Αντιδημάρχους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδου Καλλιόπη

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημ. Συμβούλιο για την κατάρτιση σχεδίου Τεχνικού Προγρ/τος του Δήμου Αμοργού για το έτος 2020 (άρθρο 63 εδ. γ. του Ν. 3852/2010)
  2. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Αμοργού οικονομικού έτους 2020 (άρθρα 63 εδ. δ. του Ν.3852/2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY