Σας προσκαλούμε σε λαϊκή συνέλευση, σύμφωνα με το Άρθρο 85 του Ν. 3852/2010 την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 και ώραν 19:00, στο Πνευματικό Κέντρο Καταπόλων προκειμένου να καταρτισθεί ο πίνακας των έργων που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου κατά το οικονομικό έτος 2019.

Ο Εκπρόσωπος της
Τοπικής Κοινότητας
Λιούτας Γεώργιος