Σας προσκαλούμε σε λαϊκή συνέλευση, σύμφωνα με το Άρθρο 85 του Ν. 3852/2010 το Σάββατο 3 Νοέμβριου 2018 και ώραν 19:30 στο Πνευματικό Κέντρο Θολαρίων, προκειμένου να καταρτισθεί ο πίνακας των έργων που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019.

Ο Εκπρόσωπος της
Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων
Αντώνης Μαρίνης