Σας προσκαλούμε σε λαϊκή συνέλευση, σύμφωνα με το Άρθρο 85 του Ν. 3852/2010 την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 και ώραν 18:00, στο Δημοτικό Σχολειό Αρκεσίνης προκειμένου να καταρτισθεί ο πίνακας των έργων που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου κατά το οικονομικό έτος 2019.

Η Εκπρόσωπος της
Τοπικής Κοινότητας
Σοφία Πατηνιώτη