Σας προσκαλούμε σε λαϊκή συνέλευση, σύμφωνα με το Άρθρο 85 του Ν. 3852/2010 την Τρίτη 6 Νοέμβριου 2018 και ώραν 18:00 στην αίθουσα Σημωνίδη, προκειμένου να καταρτισθεί ο πίνακας των έργων που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019.