Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 – «Βιολογικές Καλλιέργειες» για τις προκηρυσσόμενες δράσεις:

  • Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία.
  • Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στόχος του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» είναι να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής των δράσεων  11.1.1 και 11.2.1 είναι σε αγροτεμάχια με:

  • Αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός και εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
  • Μόνιμες καλλιέργειες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
  • Όσπρια
  • Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 120 εκατ. €.

Για τη Δράση 11.1.1 (μετατροπής) ανέρχεται σε 36 εκατ. € και για τη Δράση 11.2.1 (διατήρησης) ανέρχεται σε  84 εκατ. €.

Στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου θα κατανεμηθεί το ποσό των 394.500 €.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης για τις εν λόγω δράσεις, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος κατά το χρονικό διάστημα από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως 28 Μαρτίου 2019.

Για πληρέστερη ενημέρωση δείτε την τροποποιημένη πρόσκληση που μπορεί κανείς να τη βρει στο πρόγραμμα Διαύγεια πατώντας τον ΑΔΑ:65Θ74653ΠΓ-ΖΩ2 και στην οποία εμπεριέχονται αναλυτικές πληροφορίες επί του θέματος).

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ