Αρ. Πρωτ.: 205/18-1-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ»

Ο Δήμαρχος Αμοργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό   διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (162.903,22€  χωρίς το Φ.Π.Α ) της 10/2018 μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αμοργού
Οδός: Χώρα Αμοργού, Αμοργός, 84008
Τηλ.: 2285360201
Telefax: 2285360219
E-mail: amorgos@aigaio.gr
Κωδικός NUTS: EL42

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα:  Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και www.amorgos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αμοργού στη Χώρα Αμοργού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Χάλαρης Γεώργιος, τηλ: 2285360231). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ που περιλαμβάνει εργασίες για την τοποθέτηση των οργάνων.
 3. Είδος διαδικασίας-Κατακύρωσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας αποκλειστικά  βάσει τιμής
 4. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 22.1.2019
 5. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 22.1.2019 και ώρα 10:00
 6. Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών :26.02.2019 και ώρα 15:00
 7. Τρόπος κατάθεσης προσφορών: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.2.5 της διακήρυξης  προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην έδρα του Δήμου Αμοργού  εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής.
 8. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 27.02.2019 και ώρα 11:00
 9. Αύξοντας  αριθμός συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 68417
 10. Ταξινόμηση κατά  CPV: 37535200-9
 11. Τόπος παράδοσης ειδών: Οι έξι (6) παιδικές χαρές του Δήμου Αμοργού
 12. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών  προσφορών
 13. Χρόνος προθεσμίας εκτέλεσης προμήθειας: ενενήντα (90) ημέρες.
 14. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
 15. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 16. Εγγύηση συμμετοχής: 3.250,00 €
 17. Χρόνος ισχύος εγγύησης συμμετοχής: Tριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
 18. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εννιά (9) μήνες.
 19. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 20. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και η  δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 64.7135.10, του προϋπολογισμού 2019  της αναθέτουσας αρχής
 21. Προδικαστική προσφυγή :  Προδικαστική προσφυγή ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο ύψους 814,52€.
 22. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε δύο (2) ημερήσιες και μία  (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Κυκλάδων.

Ο Δήμαρχος Αμοργού
Φωστιέρης Νικόλαος