Προκηρύσσουμε την διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α» για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Δείτε την περιληπτική προκήρυξη του διαγωνισμού εδώ.

Δείτε τη διακήρυξη μελέτης εδώ.