ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - Τεχνικές Προδιαγραφές_signed