Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμοργού σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 5/2018 Απόφαση της πρόκειται να προσλάβει τέσσερις (04) καθαριστές/καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των κάτωθι Σχολικών Μονάδων:

 1. Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αρκεσίνης
 2. Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καταπόλων
 3. Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Χώρας
 4. Νηπιαγωγείο Αιγιάλης Θολαρίων

Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’/12.06.2018). Έργο των προσλαμβανομένων θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων. Όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, από τις 20-08-2018 έως και την 28-08-2018 (ώρα: 14:00) στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού στο Δημοτικό Κατάστημα, ημέρες εργάσιμες και ώρες γραφείου, Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Αμοργός 84008 -Τηλέφωνο 2285360222, αρμόδια υπάλληλος κ. Νομικού Σοφία.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση
 4. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου
 5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας
 6. Βεβαίωση πολυτεκνίας (για όσους υποψηφίους είναι πολύτεκνοι)
 7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων
 8. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα
 9. Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα που να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή Βεβαίωση του οικείου φορέα που να προκύπτει η ασφάλιση για όσους έχουν υπηρεσία στο δημόσιο.
 10. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους σε ισχύ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με τα κριτήρια του Α.Σ.Ε.Π. για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σύμφωνα με το Ν.3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009), ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες123456789101112 και άνω
μονάδες000200275350425500575650725800

 

2 ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων3*456789……
μονάδες150200250300350400450…….

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

 
4 ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3
μονάδες  120

 
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων123
μονάδες3060110

 

7 ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων12345….
μονάδες50100150200250….

 

9 .ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% (100 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων123
μονάδες100200300

 

10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας1234      56789101112…..       5960 και άνω
μονάδες7142128     3542495663707784……      413420

 

Για το Νηπιαγωγείο Αιγιάλης Θολαρίων η σύμβαση θα υπογραφεί μόνο εφόσον προκύψουν πλεονάζουσες ώρες από την πλήρη απασχόληση της καθαρίστριας αορίστου χρόνου των σχολικών κτηρίων της Αιγιάλης όπως αυτές θα προσδιοριστούν από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα επικυρωθεί με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και των ενδιαφερομένων. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στο δημοτικό κατάστημα και θα κοινοποιηθούν στις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και τους ενδιαφερόμενους.

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αμοργού και των τοπικών διαμερισμάτων, στις εν λόγω σχολικές μονάδες και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Αμοργού
Καραḯσκος Ελευθέριος

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: 84008 Αμοργός
Τηλέφωνο: 22853-60222
Fax: 22853-60225
Πληροφορίες Νομικού Σοφία
e-mail:sofia.nomikou@1256.syzefxis.gov.gr