Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου « Συντήρηση επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αμοργού (Γ’ Φάση) » με προϋπολογισμό 200.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 45214200 2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Ακολουθούν τα τεύχη δημοπράτησης:

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Προκήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Αναλυτικές προμετρήσεις

Προμέτρηση Μελέτης

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο μελέτης

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Παράρτημα Β’

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

Σχέδιο ασφάλειας και υγείας

Φ.Α.Υ.