ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

Έχοντας υπόψη:

  1. . Τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύει.
  2. . Τις διατάξεις των άρθρων 42-45 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 60 περ. 7 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37 Α΄).
  3. . Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιβ) του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄).
  4. . Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αμοργού (Φ.Ε.Κ. 2242 /Β/19- 11-2013) όπως έχει τροποποιηθεί (Φ.Ε.Κ. 2503/Β/20-07-2017, Φ.Ε.Κ. 725/Β/4-03-2019) και ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα το άρθρο 13 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» στο οποίο προβλέπεται μία (1) θέση δικηγόρων με έμμισθη εντολή.
  1. . Την υπ’αριθ.247/11-12-2018(Α.Δ.Α.:6ΘΚ4ΩΨΡ-ΤΒΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού περί έγκρισης πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Αμοργού.
  1. . Την με Α.Π.:77147/20-12-2018 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: ΄΄Εισηγητική έκθεση για την έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Αμοργού΄΄.
  1. . Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./95/13602/24-04-2019 Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Αμοργού και ανακοινώθηκε στο Φορέα μας με το υπ’ αριθ. 70104/08-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, λόγω αναστολής προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα (εξαιτίας εκλογών).
  2. . Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί πίστωση στον υπό έγκριση Προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2020 στους Κ.Α.00.6031.04 και 6053.04 για τη δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του δικηγόρου. Ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί στους Προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα…