ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029866

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029866 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σκοπός του έργου είναι 80 ωφελούμενοι, άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, άνδρες  – γυναίκες, ηλικίας 29-64 ετών, απόφοιτοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα και κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για την Περιφέρεια του Ν. Αιγαίου.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει μέσω ανοικτής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, με on/off κριτήρια: την ιδιότητα του ανέργου, εγγεγραμμένου στα Μητρώα του ΟΑΕΔ με ενεργό δελτίο και το επίπεδο εκπαίδευσης, και μοριοδοτούμενα κριτήρια: το ατομικό / οικογενειακό εισόδημα, το συνολικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας, τα εκπαιδευτικά προσόντα και την ηλικία του υποψηφίου.

Περιεχόμενο Πρόγράμματος

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (πέντε ατομικές συνεδρίες), με κύριους στόχους τη διερεύνηση των αναγκών των ωφελούμενων και την ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης τους.
 • Κατάρτιση για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, βασικών δεξιοτήτων και άλλων ειδικών δεξιοτήτων σε τομείς που συνδέονται με το ατομικό σχέδιο δράσης και αντικείμενα της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για τη Περιφέρεια του Ν. Αιγαίου. Η θεωρητική κατάρτιση θα έχει μέση διάρκεια 150 ώρες και θα επιδοτείται με 5,00 € (μικτά) ανά ώρα.
 • Πρακτική Άσκηση των ωφελούμενων, διάρκειας 340 ωρών κατά μέσο όρο που θα επιδοτείται με 4,00 € (μικτά) ανά ώρα. Ο φορέας υλοποίησης θα δημιουργήσει Μητρώο Επιχειρήσεων που θα προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης στις οποίες θα υλοποιείται η πρακτική άσκηση.
 • Πιστοποίηση προσόντων, που θα γίνει από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Οι πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των ωφελουμένων που σήμερα βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας, και την προώθησή τους στην απασχόληση, θα προάγουν την κοινωνική συνοχή και θα παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια για να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη.

Διάρκεια Προγράμματος

Η διάρκεια της κατάρτισης για κάθε τμήμα είναι 490 ώρες (150 ώρες θεωρίας και 340 ώρες πρακτικής) για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα:

 • Σερβιτόρος
 • Πωλητής Λιανικής
 • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 • Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου
 • Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών σε επιχειρήσεις εστίασης
 • Στέλεχος Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας – Ζαχαροπλάστης Αρτοποιός
 • Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην Αγροδιατροφή
 • Υπάλληλος Υποδοχής – Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου

και 520 ώρες (150 ώρες θεωρίας και 370 ώρες πρακτικής) για το εκπαιδευτικό αντικείμενο:

 • Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να γνωρίσουν ουσιαστικά την πρακτική πλευρά του επαγγελματικού αντικειμένου στο οποίο καταρτίζονται.

Εκπαιδευτικό επίδομα
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει  τις συνεδρίες Συμβουλευτικής, τη Θεωρητική Κατάρτιση, την Πρακτική Άσκηση, και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (6,45%) και λοιπών κρατήσεων. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων ευρώ (4,00 €), ανά ώρα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (6,45%) και λοιπών κρατήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής
Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει:

 1. να είναι άνεργος με ενεργό δελτίο ανεργίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι.
 2. να είναι απόφοιτος Δημοτικού Γυμνασίου (για τους απόφοιτους έως το 1980), Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ.
 3. να μη διαθέτει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 4. να έχει ηλικία από 29 έως 64 ετών κατά την εναρκτήρια ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ήτοι να έχει γεννηθεί μετά την 06/12/1954 και πριν την 05/12/1990).

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την έναρξη του προγράμματος την οποία θα αποδείξουν με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ. Ως έναρξη του προγράμματος θεωρείται η 1η συνεδρία συμβουλευτικής.

Υποβολή αιτήσεων
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://cycladescc.nsoft.gr/, όπου έχει αναρτηθεί και η αναλυτική Πρόσκληση. Κάθε άνεργος/η που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται παρακάτω, εγγράφεται στο Μητρώο Ωφελουμένων.

Η φόρμα της αίτησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://cycladescc.nsoft.gr/form/. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση του από 06/12/2019 έως 07/01/2020 και ώρα 23:59:59.

Oι επιτυχόντες, οι οποίοι θα ενημερωθούν από τα αρμόδια στελέχη της ομάδας έργου, θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΤΑΠ Κυκλάδων (Απόλλωνος και Λαδοπούλου, Τ.Κ. 841 00, Ερμούπολη, Σύρος) φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους. Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί σε διάστημα 7 ημερών από την επόμενη ημέρα λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην ΕΤΑΠ μέχρι και τις 15/01/2020 και ώρα 14:00.