ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΡΟΥΤΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 “Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α΄133)” και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α΄43).
  2. Την αριθ. 01/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Νάξου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτή υποψήφιοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αρκεσίνης και Βρούτση Αμοργού για τις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου 2020.

 

 

Γνωστοποιούμε ότι

Για  τις  εκλογές  ανάδειξης  Προέδρων  στις  Κοινότητες  Αρκεσίνης  και  Βρούτση  του  Δήμου  Αμοργού  της  6ης  Σεπτεμβρίου  2020, ανακηρύχθηκαν  οι  παρακάτω  υποψήφιοι:

 

Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινότητας Αρκεσίνης

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  του  ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΩΒΑΙΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  του  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΝΟΜΙΚΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινότητας Βρούτση

ΝΟΜΙΚΟΥ  ΜΑΡΙΑ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Η  ψηφοφορία  θα  διενεργηθεί  την  6η  Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα  Κυριακή, και  θα  αρχίσει  από  ώρα  07:00 π.μ. και  θα  λήξει  ώρα  19:00 μ.μ. στα  κατωτέρω  εκλογικά  τμήματα  που  έχουν  οριστεί  με  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 93156/6098/24-8-2020  απόφαση  του  Αντιπεριφερειάρχη  Κυκλάδων:

 

Α/Α ΕΚΛ. ΤΜΗΜ.ΔΗΜΟΣΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
1ΑΜΟΡΓΟΥΑΡΚΕΣΙΝΗΑπό: ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Έως: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΡΟΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ
2ΑΜΟΡΓΟΥΒΡΟΥΤΣΗΑπό: ΑΡΤΕΜΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

Έως: ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(και Κοινοτικοί Εκλογείς)

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ)

 

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου και των συνοικισμών αυτών.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ