ΘΕΜΑ: Πάγια πράξη καθορισμού ημέρας και ώρας τέλεσης πολιτικών γάμων στο Δήμο Αμοργού.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 142/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη του:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α’ 87/7-06-2010)

2.- Τις διατάξεις του Ν. 1250/1982 «Για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου» (ΦΕΚ τ. Α’ 46/7-04-1982)

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ΠΔ. 391/1982 «Για την ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση των πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων» (ΦΕΚ τ. Α’ 73/18-06-1982)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.- Ορίζουμε για την τέλεση των πολιτικών γάμων στο Δήμο Αμοργού:

α.-Ως  ημέρα  τέλεσης  των  πολιτικών  γάμων  κάθε  εβδομάδας  την  Τ ετάρτη  και ώρα έναρξης της τελετής την 1:00 π. μ.

β.- Ως  τόπος  τελέσεως  των  πολιτικών  γάμων  ορίζεται  το  Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου  Αμοργού.

2.- Η παρούσα καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση και ισχύει έως 31/08/2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ